Població

Indicador Unitat de mesura Valor Var. interanual Període Valor anterior
Defuncions
persones 649 0,46% 2015 646
Baixes per canvis de domicili
persones 2874 -1,84% 2015 2928
Naixements
nascuts vius 840 -9,48% 2015 928
Altes per canvis de domicili
persones 3656 6,93% 2015 3419
Persones convivint per habitatge (mitjana)
persones per habitatge 2,70 2016 2,72
Persones grans que viuen soles
persones 2906 2,50% 2016 2835
Persones que viuen soles
persones 6125 2,12% 2016 5998
Nombre total d’habitatges
habitatges 32697 2016
Habitants districte 6 Casablanca
persones 5632 -0,97% 2016 5540
Habitants districte 5 Camps Blancs
persones 4963 -0,32% 2016 4979
Habitants districte 4 Els Vinyets-Molí Vell
persones 15815 0,14% 2016 15793
Habitants districte 3 Barri Centre
persones 14575 0,29% 2016 14533
Habitants districte 2 Marianao-Can Paulet
persones 31951 -0,28% 2016 32040
Habitants districte 1 Ciutat Cooperativa-Molí Nou
persones 9566 0,43% 2016 9525

Mercat de treball

Indicador Unitat de mesura Valor Var. interanual Període Valor anterior
Taxa d’atur registrat
% sobre població activa 12,0% -2,1 punts gener 2018 14,1%
Atur registrat
persones 4843 -14,5% gener 2018 5663
Contractació registrada
contractes 2413 -12,9% gener 2018 2771