Població

Indicador Unitat de mesura Valor Var. interanual Període Valor anterior
Defuncions
persones 649 0,46% 2015 646
Baixes per canvis de domicili
persones 2874 -1,84% 2015 2928
Naixements
nascuts vius 840 -9,48% 2015 928
Altes per canvis de domicili
persones 3656 6,93% 2015 3419
Persones convivint per habitatge (mitjana)
persones per habitatge 2,70 2016 2,72
Persones grans que viuen soles
persones 2906 2,50% 2016 2835
Persones que viuen soles
persones 6125 2,12% 2016 5998
Nombre total d’habitatges
habitatges 32697 2016

Mercat de treball

Indicador Unitat de mesura Valor Var. interanual Període Valor anterior
Contractació registrada
contractes 2897 -4,3% juliol 2018 3028
Taxa d’atur registrat
% sobre població activa 11,2% -0,7 punts juliol 2018 11,9%
Atur registrat
persones 4542 -6,4% juliol 2018 4855