Sant Boi segueix registrant una de les taxes d’atur més altes de la comarca

Malgrat el descens a la taxa d’atur registrat al març, descens que també ha estat generalitzat al conjunt del nostre entorn, el nostre municipi continua presentant una de les taxes d’atur més altes del Baix Llobregat, concretament del 14,5%, un punt i mig per sobre la mitjana comarcal, que és del 13%. Al conjunt de Catalunya la taxa d’atur, igual que a Sant Boi, s’ha reduit de dues dècimes, per […]

La contractació registrada al març és un 24% superior a la registrada fa un any

Durant el mes de març, a Sant Boi, es van registrar un total de 2.788 contractes, un 24,2% més que al mes de març del 2020. Cal tenir en compte, però que el març del 2020 va registrar unes xifres de contractació més baixes de l’habitual degut a l’inici del confinament que vam patir.  La temporalitat per a aquest mes ha estat del 90,6%, i el 47,9% del total de […]

La taxa d’atur registrat augmenta una dècima i es situa al 14,7%

Durant el mes de febrer la taxa d’atur registrat a Sant Boi va tornar a augmentar, encara que de manera més moderada que el mes anterior, i va arribar al 14,7% de la població activa.  La pujada de la taxa d’atur va afectar en major mesura els homes que les dones, ja que mentre l’augment va ser d’una dècima entre les dones, entre els homes va ser de tres dècimes. […]

La contractació s’ha incrementat en relació a la registrada fa un any

El nombre total de contractes que les empreses i establiments ubicats a Sant Boi han registrat durant el mes de febrer és un 5,5% superior a la que es va registrar al mateix mes del 2020, però mentre augmenta el nombre de contractes temporals, el d’indefinits baixa gairebé el 20%.  El nombre de contractes indefinits va ser un 19,9% inferior al de fa un any, i el de temporals, un […]

La contractació al gener és un 35% superior a la del desembre, però retrocedeix un 6,6% en relació al gener del 2020

Les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrar un 35% més de contractes que al mes anterior, però si comparem les xifres del darrer mes amb el mateix mes de l’any passat, hi trobem una baixada generalitzada de la contractació, concretament del 6,6%.  L’únic augment de la contractació en relació a fa un any és als contractes de menys d’un mes de durada, que augmenten un 6,2%. En […]

La taxa d’atur s’enfila fins el 14,6% al gener

Durant el mes de gener la taxa d’atur registrat a Sant Boi va passar del 14 al 14,6%, un augment de sis dècimes en tan sols un mes. La taxa d’atur ja és 3,1 punts per sobre de la que es registrava fa un any, quan era de l’11,5%.  Durant el mes de gener la taxa d’atur es va incrementar de manera important tant entre els homes com les dones, […]

La taxa d’atur registrat augmenta mig punt durant el desembre i el 2020 es tanca amb un 14%, 2,7 punts per sobre que a finals del 2019

La taxa d’atur registrat a Sant Boi va passar del 13,5 al 14% durant el mes de desembre, tancant un any molt negatiu per a les xifres de desocupació, ja que la taxa d’atur un any abans era de l’11,3%, 2,7 punts menor que l’actual taxa.  El diferencial d’atur registrat entre homes i dones també ha augmentat, ja que mentre la taxa d’atur masculina ha pujat 2,4 punts, la femenina […]

La contractació registrada al desembre és un 13% inferior a la de fa un any

Durant el mes de desembre les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrar un 13,5% menys de contractes que el mateix mes del 2019, tant indefinits com temporals. En relació al mes anterior, també s’han registrat menys contractes, concretament un 20% menys.  A més del descens del nombre de contractes, també cal tenir en compte que el 93,6% del total són de tipus temporal, i el 43,4%, de […]

La taxa d’atur registrat es redueix d’una dècima durant el novembre

La taxa d’atur durant el mes de novembre ha patit poques variacions i s’ha reduit d’una dècima, passant del 13,6 al 13,5% de la població activa. L’atur ha augmentat lleugerament entre els homes, augmentant una dècima, i s’ha reduit de dues dècimes entre les dones.  Malgrat el comportament de la taxa d’atur per sexes durant el darrer mes, l’atur segueix sent considerablement més alt entre les dones que no pas […]

La contractació registrada al novembre cau en relació a la registrada fa un any, especialment la indefinida

Les empreses i establiments de Sant Boi van registrar durant el novembre un 5,8% de contractes menys que els registrats al mateix mes del 2019. La caiguda de la contractació temporal ha estat només del 3,3%, però la contractació indefinida cau un 33,2%. Tan sols s’incrementa el nombre de contractes temporals de menys d’un mes de durada.  En total van registrar-se 2.920 contractes, dels quals gairebé un 95% eren de […]