Població

Xifres de població 2022

La població total de sant Boi de Llobregat a data 1 de gener 2022 és de 83.508 (xifra provisional), 267...

/ 29 de juliol del 2022

La població dels districtes de Sant Boi l’any 2021

Sant Boi es divideix en sis districtes, dels quals el més gran en termes de població és Marianao, que concentra...

/ 27 de maig del 2021

Xifres de població 2021

A 1 de gener del 2021 la població total de Sant Boi era de 83.984 persones (xifra provisional), de les...

/ 22 d'abril del 2021

Població per districtes 2020

Sant Boi es divideix en sis districtes, dels quals el més gran en termes de població és Marianao, que concentra...

/ 23 de maig del 2020

La població de Sant Boi l’any 2020

A 1 de gener del 2020 la població total de Sant Boi era de 84.584 persones (xifra provisional), de les...

/ 18 de maig del 2020

Població per districtes 2019

Sant Boi es divideix en sis districtes, dels quals el més gran en termes de població és Marianao, que concentra...

/ 17 d'abril del 2019

Xifres de població a 1 de gener del 2019

A 1 de gener del 2019 la població total de Sant Boi era de 83.696 persones (xifra provisional), de les...

/ 15 d'abril del 2019

La població de Sant Boi a 1 de gener del 2018

A 1 de gener del 2018 la xifra (provisional) d’habitants és de 83.018 persones, que en relació a la darrera...

/ 12 de juny del 2018

Població per districtes 2017

Sant Boi es divideix territorialment en sis districtes. En termes de població el més gran és Marianao, el qual concentra...

/ 12 de maig del 2017

La població de Sant Boi a 1 de gener del 2017

A data 1 de gener del 2017 a Sant Boi hi viuen un total de 82.265 persones (xifra provisional), el...

/ 12 d'abril del 2017