Estadística 2016 de llars, famílies i habitatges a Sant Boi

A Sant Boi hi ha un total de 32.709 habitatges, dels quals a 30.230 hi ha almenys una persona empadronada. L’empadronament ens apropa a la xifra real de residents al nostre municipi, però no sempre és del tot exacta perquè per motius diversos moltes persones no són empadronades a on resideixen, de manera que no podem deduir que als habitatges on no hi ha ningú empadronat no hi visqui cap persona. Segons un estudi recent fet pel propi Ajuntament, aproximadament el 30% dels habitatges on no hi ha ningú empadronat són realment habitatges buits, el que ens donaria una xifra aproximada d’uns 750.

Nombre de persones convivint a les llars.

Considerem una llar com a aquell habitatge on hi viu almenys una persona. Com hem dit, la xifra total segons el Padró Municipal d’Habitants és de 30.230. A 6.125, el 20% del total, hi resideix una sola persona. D’aquests llars, pràcticament la meitat corresponen a persones grans vivint soles, majoritàriament dones. Concretament hi ha 2.906 llars on hi viu una persona gran sola, i d’aquestes, 2.236 són dones i 670, homes.

La situació més habituals són les llars on hi viuen dues persones, situació que es dona gairebé en el 30% dels casos, o bé que n’hi visquin tres, cas que trobem a un 23,5% dels habitatges.

Els casos de llars amb més de cinc persones residint-hi són escassos i representen un 2,8% del total.

La mitjana d’ocupació a Sant Boi és de 2,7 persones per habitatge, amb molt poques diferències entre els diferents barris de la ciutat i sense que aquestes diferències siguin significatives.

Any de construcció dels habitatges.

La major part dels 32.697 habitatges existents a Sant Boi van construir-se durant la dècada dels anys 70 del segle XX, concretament el 38,8% del total. També se’n van construir molts durant la dècada anterior, un 25,6%. Així doncs trobem que gairebé el 65% del parc d’habitatges de Sant Boi es van construir entre el 1961 i el 1980.

D’habitatges de nova construcció en trobem relativament pocs en comparació al total: només 280 (el 0,9%) van fer-se després del 2010; a la dècada compresa entre l’any 2001 i el 2010 se’n van construir 2.790 (un 8,5% del total), i a la dècada anterior, la dels anys 90, se’n van fer 3.996, un 12,2% dels habitatges actualment existents.

A l’altre extrem trobem que d’habitatges construïts abans de l’any 1900 només en queden 462, un 1,4% del total, gairebé tots ells al Barri Centre. Aquest barri és el que té amb diferència més habitatges anteriors al segle XX, i de fet és el que té més habitatges construïts abans del 1960, quan comença el creixement descontrolat del municipi que portaria a multiplicar la població per cinc en menys de 10 anys.

Així, trobem que el 81,5% dels habitatges a Camps Blancs van construir-se entre el 1961 i el 1970; també durant aquesta dècada es van construir més de la meitat dels actuals habitatges a Ciutat Cooperativa-Molí Nou, i a aquest barri el 35,5% dels habitatges es van construir a la dècada posterior, entre el 1971 i el 1980.

Als barris al voltant del centre històric, Marianao i Vinyets, la construcció d’habitatges es intensificar principalment a partir del 1971 fins ben entrada la dècada dels anys 90.

Al districte de Casablanca trobem dues zones ben diferenciades: la part més antiga, edificada principalment a partir de 1960 i fins el 1980, i el sector Torrelavila, edificat durant els anys 90 del segle XX i que representa aproximadament el 30% dels habitatges del districte.

Superfície dels habitatges.

La major part dels habitatges existents a Sant Boi tenen una superfície útil d’entre 60 i 89 m, concretament el 48,3% del total disposen d’aquesta superfície. D’entre 30 i 59 m2 en trobem un 22,9%, i d’entre 90 i 119 en trobem el 18%.

Podeu consultar aquestes i altres dades al document relacionat que trobareu a la columna dreta.

Indicador Unitat de mesura Valor Var. interanual Període Valor anterior
Persones convivint per habitatge (mitjana)
persones per habitatge 2,70 2016 2,72
Persones grans que viuen soles
persones 2906 2,50% 2016 2835
Persones que viuen soles
persones 6125 2,12% 2016 5998
Nombre total d’habitatges
habitatges 32697 2016

Deixa un comentari