El creixement natural i el creixement migratori van ser positius durant el 2015
Indicador Unitat de mesura Valor Var. interanual Període Valor anterior
Defuncions
persones 649 0,46% 2015 646
Baixes per canvis de domicili
persones 2874 -1,84% 2015 2928
Naixements
nascuts vius 840 -9,48% 2015 928
Altes per canvis de domicili
persones 3656 6,93% 2015 3419
Estadística 2016 de llars, famílies i habitatges a Sant Boi
Indicador Unitat de mesura Valor Var. interanual Període Valor anterior
Persones convivint per habitatge (mitjana)
persones per habitatge 2,70 2016 2,72
Persones grans que viuen soles
persones 2906 2,50% 2016 2835
Persones que viuen soles
persones 6125 2,12% 2016 5998
Nombre total d’habitatges
habitatges 32697 2016
La contractació registrada és un 14% superior a la registrada un any abans
Indicador Unitat de mesura Valor Var. interanual Període Valor anterior
Contractació registrada
contractes 2969 14,1% setembre 2019 2602
La taxa d’atur registrat a Sant Boi és de l’11,2% de la població activa
Indicador Unitat de mesura Valor Var. interanual Període Valor anterior
Taxa d’atur registrat
% sobre població activa 11,2% -0,3 punts setembre 2019 11,5%
Atur registrat
persones 4540 -3,1% setembre 2019 4685
Població per districtes a 1 de gener del 2016
Indicador Unitat de mesura Valor Var. interanual Període Valor anterior
Habitants districte 6 Casablanca
persones 5632 -0,97% 2016 5540
Habitants districte 5 Camps Blancs
persones 4963 -0,32% 2016 4979
Habitants districte 4 Els Vinyets-Molí Vell
persones 15815 0,14% 2016 15793
Habitants districte 3 Barri Centre
persones 14575 0,29% 2016 14533
Habitants districte 2 Marianao-Can Paulet
persones 31951 -0,28% 2016 32040
Habitants districte 1 Ciutat Cooperativa-Molí Nou
persones 9566 0,43% 2016 9525
Xifres de població a 1 de gener del 2016
Indicador Unitat de mesura Valor Var. interanual Període Valor anterior
Població total (xifra oficial)
persones 82402 0,25% 2016 82195
Població immigrada extracomunitària
persones 6187 -9,60% 2016 6844
Població immigrada
persones 7082 -11,25% 2016 7980
Població jove (de 16 a 29 anys)
persones 11246 -0,62% 2016 11316
Població infantil (menor de 16 anys)
persones 13147 -0,30% 2016 13186
Població gran (majors de 64 anys)
persones 15916 1,83% 2016 15630