L’Observatori del Consell Comarcal del Baix Llobregat publica un Informe de seguiment del mercat de treball de la comarca a data Novembre 2021 on avalua l’impacte de la pandèmia al mon laboral. 

Vint mesos des de l’aprovació del primer estat d’alarma, el passat dia 14 de març del 2020 i ja de ple en la sisena onada per COVID, les dades per al mes de novembre mostren una milloria significativa a Sant Boi de Llobregat. En termes absoluts, Sant Boi és la població on més baixa el nombre de persones aturades (-239) i registra una taxa d’atur favorable tant en la variació mensual com respecta al mes de novembre del 2020. 

L’impacte de les mesures extraordinàries que s’han anat aprovant al llarg de l’emergència sanitària, es pot analitzar a partir de les dades: demandes d’ocupació i atur registrat. L’indicador demanda d’ocupació incorpora a les persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), per tant, aquesta dada actualment és molt superior a l’atur registrat. Les persones en situació d’ERTO no es consideren en situació d’atur però si com a demandants d’ocupació per poder accedir a la prestació per desocupació. De l’evolució d’aquestes dades, en especial, les que tenen a veure amb resta de demandants, entre els que s’inclouen el demandants d’ocupació ocupats, es pot aconseguir una aproximació a aquest impacte. 

Les demandes d’ocupació al Baix Llobregat al mes de novembre han baixat en 6.183 (total 58.622) i l’atur registrat 1.395 (total 36.631). D’aquests 6.183, 4.945 corresponen al conjunt de demandants ocupats, on s’engloben les persones afectades per ERTO. Tot i així, la comparativa amb respecte a les dades del mes de febrer 2020 continuen sent molt desfavorables. 

 

Font: OC-BL Informe de seguiment de mercat de treball. Especial impacte mesures COVID-19. Baix Llobregat – Novembre 2021

Els sectors més afectats tant per l’atur registrat com per a demandants d’ocupació són, en primer lloc i de forma destacada, la fabricació de vehicles de motor, i la mediació financera, tot i que aquesta última, només en atur registrat. Les activitats  de serveis de menjar i begudes continua entre les més destacades en demanda d’ocupació. 

 

Font: OC-BL Fitxes municipals. Dades bàsiques de context. Impacte de la COVID-19

Les dades sobre mercat de treball  de Sant Boi s’aproximen a les mitjanes registrades al Baix Llobregat, desviant-se lleugerament per sobre d’aquests valors, a excepció del pes dels ERO, que ha estat una mesura que no ha tingut cap variació a l’últim mes i que en les dades acumulades només s’han registrat 3 expedients sobre els 682 que hi ha hagut al Baix Llobregat.

 

Les afiliacions a la Seguretat Social al Baix Llobregat respecte al mes de febrer 2020, experimenten un creixement del 3% en tots els règims, tot i que el règim especial d’autònoms disminueix un 0,1% en la comparativa mensual. 

Les afiliacions a la Seguretat Social a Sant Boi al règim general han crescut un 1% (+231) en comparació amb les dades febrer 2020 mentre que les del règim especial d’autònoms baixen un 1% (-42).

 

Els expedient d’ocupació a Sant Boi de Llobregat durant l’any 2021 han afectat a 13 persones en les modalitats de suspensió de contracte i reducció horària. L’any 2021 s’han autoritzat 3 expedients a Sant Boi de Llobregat.

Font: OC-BL. Infografia seguiment de la pandèmia.

 

Fonts:

Informe seguiment pandèmia (desembre 2021)

https://ja.cat/11MTCOVID

 

Fitxes Municipals (desembre 2021)

https://ja.cat/FitxesMunicipals

 

Infografia seguiment pandèmia (desembre 2021)

https://ja.cat/DVMTCOVID19

 

 

Publicat per Observatori de la Ciutat