La població de Sant Boi l’any 2020

A 1 de gener del 2020 la població total de Sant Boi era de 84.584 persones (xifra provisional), de les quals 41.279 homes i 43.306 dones.

La població infantil, menor de 16 anys, representa el 15,1% del total, mentre que la població gran, major de 64, és el 20,4%.

El districte més grans en termes poblacionals és Marianao, que concentra el 38,2% del total de la població de Sant Boi, això és, 32.332 persones. Els barris perifèrics són els més petits, especialment Camps Blancs (5.422 habitants) i Casablanca (5.728 habitants).

A Sant Boi hi conviuen persones de 101 nacionalitats diferents; els col·lectius més nombrosos corresponen a persones amb nacionalitat marroquina (2.485), xinesa (798), hondurenya (491), colombiana (433) i romanesa (408). El total de persones amb nacionalitat estrangera és de 8.695 persones, un 10,3% del total.