La taxa d’atur registrat es redueix d’una dècima durant el novembre

La taxa d’atur durant el mes de novembre ha patit poques variacions i s’ha reduit d’una dècima, passant del 13,6 al 13,5% de la població activa. L’atur ha augmentat lleugerament entre els homes, augmentant una dècima, i s’ha reduit de dues dècimes entre les dones.

 Malgrat el comportament de la taxa d’atur per sexes durant el darrer mes, l’atur segueix sent considerablement més alt entre les dones que no pas entre els homes: la taxa d’atur femení és del 16,4%, davant el 10,9% d’atur que es registra entre els homes. Això és, hi ha un diferencial a la taxa de 5,5 punts.

El nombre total de persones en situació d’atur registrat a Sant Boi és de 5.427 persones a la finalització del mes de novembre del 2020. Fa un any n’hi havia 886 menys, o el que és el mateix, el nombre de persones aturades era un 19,5% inferior a l’actual. 

L’atur ha augmentat entre tots els col·lectius, tant homes com dones, així com entre els joves menors de 30 anys, i també entre els treballadors estrangers. I també ha afectat tots els sectors, encara que en diferents magnituds: l’augment de l’atur ha estat especialment alt a la construcció i els serveis, amb increments interanuals de més del 20%, i més moderat a la indústria, a on l’increment interanual de l’atur en termes relatius ha estat del 10,1%.