La taxa d’atur registrat va situar-se en l’11,9% de la població activa a la finalització del mes de desembre. Durant el 2017 aquesta taxa s’ha reduit de 2,2 punts, fa un any era del 14,1%. La reducció de la taxa d’atur ha estat lleugerament superior entre les dones (2,3 punts) que entre els homes (2 punts).

En relació al mes de novembre, la taxa d’atur s’ha reduit durant el desembre de dues dècimes, passant del 12,1 a l’11,9%. La reducció de l’atur durant el darrer mes de l’any ha estat exclusivament entre les dones, reduint-s’hi de quatre dècimes, mentre que la taxa d’atur masculina no ha patit variacions.

Publicat per Observatori de la Ciutat


Documents relacionats

Envia una resposta