L’atur augmenta fins l’11,4% de la població activa durant l’octubre

La taxa d’atur registrat ha passat de l’11,2 a l’11,4% durant el mes d’octubre, tot i que es manté lleugerament per sota de la registrada un any abans, quan era de l’11,6%.

 L’augment de l’atur durant el darrer mes afecta tant les dones com els homes. En el cas de les dones la taxa d’atur augmenta de dues dècimes, i en el cas dels homes, tres. Malgrat això hi ha un diferencial prou gran entre homes i dones: la taxa d’atur femenina és 6,1 punts superior a la masculina.

A la finalització del mes d’octubre, a Sant Boi hi ha 4.650 persones en situació d’atur registrat, 53 menys que les que hi havia un any abans. Això suposa una variació interanual de -1,1%.

 En relació a un any abans, l’atur s’ha reduit tant entre homes com entre dones, encara que la reducció de l’atur masculí ha estat lleugerament superior, d’un 1,5%, front el 0,9% de reducció de l’atur femení. En canvi, entre els joves hi ha 6 aturats més que fa un any.

Per sectors productius, s’ha reduit a tots ells excepte al sector serveis, que registra un 1,4% més d’aturats que fa un any, encara que la resta de sectors compensen aquest augment. Malgrat tot cal tenir en compte que el sector serveis és de llarg el que més població ocupa i el que té major incidència sobre les xifres totals.