Sant Boi s’ha situat, junt amb viladecans, com la ciutat amb major igualtat de rendes, segons l’Atles de Distribució de Rendes a les Llars 2020 (ADRH), que va ser publicat el passat divendres 7 d’octubre per  l’Instituto Nacional de Estadística (INE). L’índex Gini o coeficient Gini és una mesura econòmica que serveix per calcular la desigualtat d’ingressos que existeix entre els ciutadans/es d’un territori. En situació de màxima igualtat distributiva, el valor seria 0, i a mesura que augmenta la desigualtat l’índex s’apropa a 100. 

Sant Boi de Llobregat l’any 2020 té una puntuació de 27 en l’índex Gini, el millor valor d’entre les ciutats de més de 50,000 habitants. Des de que es tenen mesures, la dada ha millorat un 1,9% des de l’any 2015, que va ser 28,9. 

L’Atles de Distribució de Rendes a les Llars proporciona indicadors de nivell i distribució de renda per persona i llar, i completa la informació amb indicadors demogràfics. Per a l’elaboració dels indicadors d’ingressos, l’INE utilitza dades tributàries de l’Agència Tributària, considerant els ingressos adscrits al lloc de residència de les persones, i dades procedents de l’Enquesta de Condicions de Vida. 

La Renda Neta anual mitjana per llar  és calcula restant els impostos i les cotitzacions a la Renda Bruta. La Renda Neta anual mitjana per persona es calcula dividint la renda neta total de la llar pel nombre de membres. 

La Renda mitjana per llars, a l’any 2020 va ser 35.370€ per llar, un 14,74% més que a l’any 2015 (30.827€ per llar). Per persona, la renda neta mitjan ha passat de 11.405€ a l’any 2015 a 13.270€ l’any 2020. Un 16,35€ més.

 

També en data 7 d’octubre, l’Agència Estatal de Administración Tributaria (AEAT) va publicar l’informe Estadística de los declarantes de IRPF por municipios (EDM). La Renda disponible mitjana és de 22.863€ per declarant, mentre que a l’any 2013 va ser de 20.131€ per declarant, un 13,57% més a l’any 2020. La Renda disponible mitjana es troba un 0,7% per sobre de l’estatal i un 15,39 per sota de la de la provincia de Barcelona. 

 

L’Estadística de los declarantes de IRPF por municipios (EDM) ofereix una perspectiva integral (tant rendes subjectes a l’impost com exemptes) de la renda personal bruta (abans de reduccions, mínim i despeses deduïbles) de les persones declarants, així com, una estimació de la renda disponible, descomptat a la renda bruta la quota líquida resultant de l’impost i les cotitzacions socials i drets passius a càrrec de la persona treballadora. 

 

Publicat per jrodrila