Sant Boi segueix registrant una de les taxes d’atur més altes de la comarca

Malgrat el descens a la taxa d’atur registrat al març, descens que també ha estat generalitzat al conjunt del nostre entorn, el nostre municipi continua presentant una de les taxes d’atur més altes del Baix Llobregat, concretament del 14,5%, un punt i mig per sobre la mitjana comarcal, que és del 13%.

Al conjunt de Catalunya la taxa d’atur, igual que a Sant Boi, s’ha reduit de dues dècimes, per una dècima de reducció a la demarcació de Barcelona. Als municipis més propers, l’evolució de les xifres oscil·la entre la no variació a Cornellà i el descens de quatre dècimes a Viladecans.

La taxa d’atur registrat a Sant Boi a la finalització del mes de març va situar-se en el 14,5% de la població activa, dues dècimes menys que la registrada el mes anterior.

 L’atur s’ha reduit tant entre homes, passant del 12,1 a l’11,8%, i entre les dones, entre les que la taxa d’atur registrat ha passat del 17,6 al 17,4%. El diferencial d’atur entre homes i dones es manté aproximadament igual, amb un taxa d’atur femení 5,6 punts per sobre de la taxa d’atur masculina.