A 1 de gener del 2021 la població total de Sant Boi era de 83.984 persones (xifra provisional), de les quals 40.933 homes i 43.051 dones.

La població infantil, menor de 16 anys, representa el 16% del total, mentre que la població gran, major de 64, és el 19,5%.

El districte més grans en termes poblacionals és Marianao, que concentra el 38,4% del total de la població de Sant Boi, això és, 32.224 persones. Els barris perifèrics són els més petits, especialment Camps Blancs (5.363 habitants) i Casablanca (5.690 habitants).

A Sant Boi hi conviuen persones de 99 nacionalitats diferents; els col·lectius més nombrosos corresponen a persones amb nacionalitat marroquina (2.458), xinesa (798), hondurenya (519), colombiana (502) i veneçolana (437). El total de persones amb nacionalitat estrangera és de 8.717 persones, un 10,4% del total.

Publicat per Observatori de la Ciutat


Documents relacionats