Xifres de població 2022

La població total de sant Boi de Llobregat a data 1 de gener 2022 és de 83.508 (xifra provisional), 267 persones menys que a l’any 2021, un -0,3%. El districte amb més població és Marianao, amb 31.750 habitants (38,8%), seguit de Vinyets-Molí Vell amb 15.955 (19,1%), Barri Centre amb 14.812 (17,7%), Ciutat Cooperativa amb 93969 (11,9%), Casablanca amb 5.582 (6,7%) i, per últim, Camps Blancs, amb 5.440 (6,5%).

 

 

 

Per edats, la població compresa entre el 45 i 64 anys representa el 29,9% de la població (24.994 hab.), els majors de 64 anys, el 21,0% amb 17.569 habitants, mentre que els menors de 16 anys són el 14,6% de la població amb 12.162 habitants i la població compresa entre els 16 i el 29 anys, el 14,7% (12.286 hab.)

 

L’edat mitjana a Sant Boi és de 44 anys, sent 42,53 per als homes i 45,40 per les dones. 

 

Obriu els documents situats a la part dreta de la pantalla per accedir al detall de dades demogràfiques de cada districte, on hi trobareu informació sobre evolució històrica del nombre d’habitants, així com sobre l’edat, sexe, orígens i nacionalitats dels mateixos a 1 de gener del 2022.