Xifres de població a 1 de gener del 2019

A 1 de gener del 2019 la població total de Sant Boi era de 83.696 persones (xifra provisional), de les quals 40.932 homes i 42.764 dones.

La població infantil, menor de 16 anys, representa el 16,4% del total, mentre que la població gran, major de 64, és el 19,1%.

El districte més grans en termes poblacionals és Marianao, que concentra el 38,3% del total de la població de Sant Boi, això és, 32.051 persones. Els barris perifèrics són els més petits, especialment Camps Blancs (5.238 habitants) i Casablanca (5.632 habitants).

A Sant Boi hi conviuen persones de 96 nacionalitats diferents; els col·lectius més nombrosos corresponen a persones amb nacionalitat marroquina (2.482), xinesa (746), romanesa (401), hondurenya (390) i pakistanesa (341).

 

Deixa un comentari